Görüş Bildir

Kalkınma Ajansları Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak

Kalkınma Ajansları Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak

Kalkınma Ajansları, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacak.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi  Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları  arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını  sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca  belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,  gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik  farklarını azaltmak üzere kalkınma ajansları oluşturulacak.

Kalkınma Ajansları, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile  kurulacak. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek.  Belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulan ajansın kaldırılmasında  Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu kararda düzenlenmeyen bütün  işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı sorumlu olacak.

Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak  üzere en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilecek.

Hizmetler ücretsiz olacak

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen  ücretsiz olacak.

Ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca  belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe,  ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterecek. Bütçe yılı  takvim yılı olacak ve bütçe dışı harcama yapılamayacak.

Ajans, Cumhurbaşkanlığınca belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran  ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak transferlere ilişkin gösterge  niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin  tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlayacak.

Ajanslarda iç ve dış denetim yapılacak. Denetim sonucu suç teşkil eden  hususlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla  ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı yetkili olacak.
Etiketler: | |